ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

РЕЗУЛТАТИ
от
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТАЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

по професия 214010 Дизайнер
специалност 2140112 Рекламна графика
проведен на  04.06.2019 г.

Вижте тук...

Публикувано на 07.07.2019г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ „ДИЗАЙНЕР“, СПЕЦИАЛНОСТ „РЕКРАМНА ГРАФИКА“ вижте тук…

Публикувано на 31.05.2019г.


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща;

Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите и за полагане на НВО по чужд език /по желание/, изучаван в задължителните учебни часове, от 03.06.2019г.  до 05.06.2019г.  в училището, в което се обучава седмокласникът. На територията на област Пловдив ще бъдат организирани изпити за проверка на способностите по музика и спорт за прием в 8 клас по профили „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“. Такса за явяване на изпит за проверка на способностите и за явяване на НВО по чужд език не се заплаща. Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по спорт се прилага копие от застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

Изпитите за проверка на способностите не се отнасят за приемането в държавните училища към Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта, които организират приема си самостоятелно;

Резултатът от изпита от НВО по чужд език не участва в балообразуването за държавен прием в неспециализираните държавни и общински училища на територията на област Пловдив;

Продължителността на частите по учебни предмети не включва времето за съобщаване на изпитния вариант и техническата подготовка за започване на приемния изпит, като: за І част на НВО по БЕЛ, математика и чужд език е 60 минути; за ІІ част на НВО по БЕЛ и математика е 90 минути;

Продължителността на НВО по БЕЛ, математика и чужд език за ученици със специални образователни потребности се удължава до 30 минути спрямо продължителността на І част и до 50 минути спрямо продължителността на ІІ част.

Ученикът в VІІ клас:
Преди започване на националното външно оценяване:

Се явява на НВО по български език и литература на 17.06.2019г. и по математика на 19.06.2019г. в училището, в което се обучава; НВО по чужд език /по желание/ се провежда на 21.06.2019г. в определени от началника на РУО – Пловдив училища-центрове.

Явява се в изпитната зала с документ за самоличност.

Заема определеното му място не по-късно от 8:30 часа.

Ползва за изпита черен цвят химикалка, молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник; ако е ученик с нарушено зрение - оптични средства.

Не ползва коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника.

Изслушва инструктажа, съдържащ и изискванията за анонимност на изпитната работа, и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.

Изключва изцяло всички технически средства за комуникация и ги предава на квестор, който ги поставя на видно място.

Непосредствено преди началото на изпита:

Получава от квестор изпитен комплект и помощни материали. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за свободните отговори, в т.ч. и листове с надпис „чернова“. Помощните материали по БЕЛ съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, а помощните материали по математика – и математически формули. Помощните материали по чужд език съдържат индивидуален плик за изпитната работа и малко пликче за идентификационната бланка.

Запознава се с указанията за работа с изпитния материал.

На работното си място попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

По време на националното външно оценяване:

Получава от квестор изпитния материал последователно за всяка отделна част.

След приключване на определеното време за работа по част 1 откъсва и поставя в плик листа за отговори, след което го запечатва и го поставя на масата до себе си.

Изпълнява точно инструкциите, които чува от квестора или от записа на аудионосителя за преразказа в част 2 от изпита по български език и литература или при компонента „Слушане с разбиране“ от изпита по чужд език.

След като е изслушал един път записа от аудионосителя на изпита по БЕЛ, получава размножения преразказ за самостоятелно запознаване с текста в продължение на 15 минути, след което връща текста с преразказа на квестора.

По време на самостоятелното запознаване няма право да си води бележки.

След приключване на определеното време за работа по част 2 поставя свитъка за свободни отговори и листовете с надпис „чернова“ направо в индивидуални плик за изпитната работа, без да го запечатва.

Може да работи върху изпитните материали, но отбелязва верните отговори САМО в изпитния комплект - лист за отговори и/или в свитъка за отговори. Внимание! Изпитният материал не се поставя и засекретява в индивидуалния плик и няма да бъде проверяван!

Може да използва предоставените математически формули по време на работа и по двете части на НВО по математика.

Няма право да се връща и да работи върху листа за отговори или свитъка за свободни отговори на приключила вече част.

Като използва българската азбука (кирилица), записва четливо отговорите на български език по всички предмети с изключение на чуждите езици, както и на специфичната терминология и на означенията по математика.

Не шуми и не извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

При необходимост получава допълнителни листове за чернова, като това се отбелязва от квесторите в протокола.

Не напуска изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответния част.

Може да напусне залата и сградата не по-рано от първите 60 минути на част 1, както и по всяко време след това, в случай че е приключил окончателно и е предал надлежно запечатана изпитната си работа.

След приключване на работата:

Предава изпитната си работа, без да напуска работното място, като под прякото наблюдение на квестора:

1. предоставя на квестора за проверка и за подпис попълнената идентификационна бланка;

2. отделя внимателно идентификационна бланка от листа с указанията за работа;

3. поставя идентификационна бланка в малкия плик и го залепва;

4. поставя в индивидуалния плик за изпитната работа малкия плик с идентификационната бланка, запечатаният вече плик с част 1, свитъка за свободни отговори и листовете с надпис „чернова“, след което залепва индивидуалния плик; в плика с индивидуалната изпитна работа следва са постави и частите от изпитния комплект (листа за отговори и/или свитъкът за свободните отговори), върху които не е работил

5. предава на квестора извън залепения плик с индивидуалната изпитна работа изпитните материали, листа с указания за работа, а на изпита по математика – и листа с математическите формули.

Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

Резултатите от Национално външно оценяване ще бъдат обявени до 27.06.2019г.

Участие в класирането

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020г. се осъществява в периода от 03 юли 2019г. до 05 юли 2019г.

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.

Ако сте решили да подадете онлайн заявление, следва да имате предвид следното:

- входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;

- въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

- заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;

- попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;

- ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.

- за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

- въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
Ако не желаете да кандидатствате онлайн, заявление може да изтеглите от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да получите бланка, да я попълните и подадате в един от следните центрове:

Центрове за подаване на документи за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас във всяка община на територията на област Пловдив /с изключение на профил „Физическо възпитание и спорт“/:

Пловдив:

ОУ „Екзарх Антим І“, ул. „Захари Стоянов“ № 86

СУ „Цар Симеон Велики“ ул. „Лука Касъров“ № 13 

СУ „Св. Софроний Врачански“, район „Тракия“, ул. „Съединение“
№ 53

СУ „Пейо Яворов“, бул. „България“ № 136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ № 27

Асеновград:

ОУ „Петко Каравелов“, ул. „Асен Карастоянов“ № 16 

Брезово:

СУ „Христо Смирненски“, ул. „Васил Коларов“ № 1

Калояново:

ОУ „Иван Вазов“, ул. „Кирил и Методий“ № 26

Карлово:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Васил Караиванов“ № 4 

Кричим:

СУ „Петко Р. Славейков“, бул. „Тракия“ № 24

Куклен:

СУ „Отец Паисий“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 52

Лъки:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Дичо Петров“ № 4

Маноле:

СУ „Васил Левски“, ул. „Осма“ № 5

Перущица:

ОУ „Петър Бонев“, ул. „Христо Ботев“ № 7

Първенец:

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3

Първомай:

НУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ № 5

Раковски:

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Петър Богдан“ № 48

Садово:

ОУ „Гео Милев“, ул. „Лиляна Димитрова“ № 2

Сопот:

НУ „Неделя Петкова“, бул. „Иван Вазов“ № 51

Стамболийски:

ОУ „Христо Смирненски“, ул. „Ген. Гурко“ № 7

Съединение:

СУ „Христо Ботев“, ул. „Баба Исака Скачкова“ № 3

Хисаря:

ОУ „Климент Охридски“, ул. „Иван Вазов“ № 73

Работно време на центровете:

І класиране: от 03.07 до 05.07 – 08:00 до 18:00 часа

ІІІ класиране: от 24.07 до 25.07 – 08:00 до 18:00 часа

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 11.07.2019г.  

Учениците, които желаят да участват в приема по профил „Физическо възпитание и спорт“ подават документи в същите срокове до директора на училището, което осъществява държавен прием по профила.

Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 16.07.2019г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Изпитът за проверка на способностите по спорт се полага в СУ „Петко Р. Славейков“ – Кричим по график в периода 25.06-26.06.2019г. Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ „Любен Каравелов“ - Пловдив и СУ „П. Р. Славейков“ – Кричим на 24.06.2019г.

Служебна бележка с резултата от положения изпит за проверка на способностите се издава от училището, в което е положен изпитът, до 02.07.2019г.

Публикувано на 31.05.2019г.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

С цел избягването на стресови ситуации и във връзка със заповед
на Областния управител,

на 02.06.2019г. ще се излъчи акустичен сигнал „Въздушна опасност“ в 12:00ч. в продължение на 2 /две/ минути. В същият ден, от 11:40 до 12:30 ще се проведе и тренировка на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението, чрез излъчване на акустични сигнали.

От ръководството

Публикувано на 31.05.2019г.


Уважаеми ученици и родители!

Във връзка с предстоящия празник, провеждането на ДЗИ и Евроизбори 2019 Ви напомняме, че:

21 май и 23 май са неучебни и неприсъствени дни;

22 май – спортен празник - неучебен, но присъствен ден;

24 май – Ден на славянската писменост и култура – всички желаещи да се включат в шествието на Общиан Пловдив могат да се присъединят към представителната група ан училището в 10:50 ч. на площат „11 май“;

27 май – неучебен и неприсъствен ден.

Очакваме Ви на 28 май отново на училище!

Публикувано на 20.05.2019г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Сроковете за подаване на заявления за полагане на държавните квалификационни изпити за лица, придобили право да положат държавни изпити по теория и практика на професията и специалността, за придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията: 214010 „Дизайнер“, специалност: 2140112 „Рекламна графика“, преди и през учебната 2018-2019 год. са:

За сесия юни-юли 2019г.

Срок за подаване на заявления   до  10.05.2019г. вкл.

За сесия септември 2019г.

Срок за подаване на заявления  до  30.08.2019г. вкл.

Заявления се подават в канцеларията на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Пловдив, ул. „Явор“, № 31, ет. 2, по образец в указания по-горе срок. При подаване на заявлението  се получава индивидуален входящ номер, с който може да се проверява статусът на заявлението (допуснат, недопуснат, място и час за явяване на ДИ).

Мястото и часът за явяване на държавен изпит се оповестява най-късно три дни преди датата на съответния изпит в сайта на училището.

ОТ КОМИСИЯТА

Публикувано на 24.04.2019г.


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 13б от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., изм. ДВ, бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.), СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Пловдив набира предложения за доставка на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти за учениците от І до ІV клас, както следва:

1. Срок за набиране на предложенията – от 25.04.2019 г. – до 03.05.2019 г. вкл.;

2. Брой на учениците от І до ІV клас в училището към настоящия момент – 171 ученика;

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – две учебни години – 2019/2020, 2020/2021;

4. Максималния брой доставки за всяка учебна година:

по схема „Училищен плод“ – 46 доставки за всяка учебна година (2019/2020, 2020/2021)

по схема „Училищно мляко“ – 50 доставки за всяка учебна година (2019/2020, 2020/2021), като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко;

5. Заявителите представят следните документи:

броя на изпълнените доставки за текущата 2018/2019 учебна година – при акт за отменяне на акта за одобрение на предходен доставчик;

по схема „Училищен плод“ представят документ/и за регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

документ/и за регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 – за Схема „Училищно мляко“. За доставка на продуктите по схема „Училищно мляко“, заявителите трябва да използват собствени или наети с договор транспортни средства, разполагащи с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, съгласно чл. 4, параграф 3, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 852/2004. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от отговорния персонал на учебното заведение и подредени за съхранение, без да се прекъсва температурният режим;

предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“;

копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“;

писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема „Училищно мляко“;

предоставяне на мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема „Училищно мляко“.

6. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложенията в деловодството на училището в срок  от 25.04.2019 г. – до 03.05.2019 г. вкл. Предложения, получени след посочения срок, не се разглеждат.

7. Предложенията на заявителите се представят в деловодството на учебното заведение, в запечатан плик, като при приемането му в деловдството се записват във входящия дневник  на училището, за което на приносителя се издава документ, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Върху плика се посочва наименованието на заявителя, заявител по схема ......................, адрес за коренспонденция, телефон и електронен адрес.

Заповед РД-10-1888/22.05.2019 г.

Връзка по обявата:

http://www.ecoschoolplovdiv.bg

e-mail: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Публикувано на 24.04.2019г.


 СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно Календарния план на училището за учебна 2018/2019 година на 09.05.2019г. ще се проведе Ден на самоуправлението.

Комисия по организирането и провеждането на Деня на самоуправлението е в състав:

Председател: Нели Чаушева – училищен психолог

Членове:       Ели Грамбелова – педагогически съветник

                      Елена Илиева – председател на ученически съвет

критериите за подбор на ученици за заемане на длъжностите „директор“,  „помощник-директор по учебната дейност“, „педагогически съветник“, „психолог“, „завеждащ административна служба“ се обявяват на публично място в училището – от 24.04.2019 до 08.05.2019г. – 10:00 ч.;

заявление по образец за заемане на длъжностите „директор“,  „помощник-директор по учебната дейност“, „педагогически съветник“, „психолог“, „завеждащ административна служба“ се подават  в  срок до 08.05.2019г.;

списък с подалите заявления ще се постави на видно място в училище – в срок до 08.05.2019г.

общ списък с избраните ученици за съответните длъжности ще се оповести на видно място на  08.05.2019г. – 17:00 часа.

избора на ученици – преподаватели се извършва от учителите-титуляри – в  срок до 08.05.2019г.;

грамота/сертификат ще получат определените за  най-добър  ученик-учител.

Заявленията за заемане на длъжностите се получават и подават при Нели Чаушева в „Стая на семейството“, I етаж, до 10:00 ч. на  08.05.2019г.

Публикувано на 23.04.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Уважаеми родители на ученици, завършващи VII клас

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще приема документи на учениците от 03.05.2019г. до 21.05.2019г., в Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов“, гр. Пловдив, ул. „Прохлада №1, кабинет по ритмика, по следния график: от понеделник до петък: 9:00 часа – 13:00 часа и 13:30 часа – 17:00 часа.

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две копия:

1. заявление (по образец) с подредени желания;

2. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, или решение на районна екпертна лекарска консултативна комисия;

3. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;

4. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и на списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.
Редът за приемане на документи е следният:

1. Кандидатът представя медицинските документи на лекар-педиатър, включен в комисията;

2. Лекарят преглежда документите и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;

3. С нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления (на място) и попълва желанията си;

4. Така оформените медицински документи, се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

5. Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, като тя също се вписва във входящия дневник.

В изпълнение на Раздел XVIIІ от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

На 21.05.2019 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа. След 21.05.2019г. документи не се приемат.

Информация за насочването ще бъде изнесена до 28.06.2019г. в сградата на РУО – Пловдив.

След насочване на учениците от комисията, родителите следва в срок до 17:00 ч. на 03.07.2019г. да ги запишат в училището, в което са насочени.

Публикувано на 23.04.2019г.


СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. ПЛОВДИВ

 

 П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предстои провеждането на Държавните зрелостни изпити както следва: първи държавен зрелостен изпит на 21 май 2019 г., по български език и литература и на 23 май 2019 г. – втори държавен зрелостен изпит.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив ще бъде училище-домакин, в което  ще се проведе първи държавен зрелостен изпит на 21 май 2019 г., по български език и литература и втори държавен зрелостен изпит на 23 май 2019 г, по френски език.

На основание чл. 124 а от ПДУ при провеждане на ДЗИ до трима родители на ученици от училището, от заявилите желание до 02.05.2019 г. имат право да присъстват,  като наблюдатели.

Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на зрелостници, родители със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет на ДЗИ.

Горепосочените обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.
ЗАЯВЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИЕ ЗА РОДИТЕЛ-НАБЛЮДАТЕЛ НА ДЗИ СТАВА ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ДО 02.05.2019 г.

Родителите-наблюдатели на ДЗИ имат право:

Да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата.

Родителите-наблюдатели на ДЗИ нямат право:

Да имат достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавните зрелостни изпити.

ОТ КОМИСИЯТА

Публикувано на 19.04.2019г.


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2018/2019 година вижте тук…

Публикувано на 11.04.2019г.


Тест от математическото състезание „Бързо, лесно, точно“ за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения проведено на 23.03.2019г., може да видите тук...

Публикувано на 02.04.2019г.


Прессъобщение

Резултатите от математическото състезание „Обичам математиката“ за деца от IV до VII клас, може да видите тук...

Публикувано на 28.03.2019г.


Прессъобщение

Резултатите от математическото състезание „Бързо, лесно, точно“ за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения, може да видите тук...

Публикувано на 26.03.2019г.


Виртуалната реалност влиза в пловдивските училища
„Знание.БГ“, БНТ2, 04.03.2019г.

Добавената реалност и виртуалната реалност са включени пилотно в образователния процес в пловдивски училища. Как реално ще бъдат използвани при подготовката и изнасянето на уроците, има ли достъпни ресурсите и има ли интерес от страна на учители и ученици? Разговор и с управителя на Центъра за творческо обучение Александър Ангелов. В пряко включване от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ репортерът Антоанета Чакандракова търси мнението на учители и ученици.

 

Публикувано на 04.03.2019г.


Прессъобщение

За всички, които ценят и обичат математиката,  УН „Св. св. Кирил и Методий – 2001“ организира традиционните състезания: „Бързо, лесно, точно“ за деца от подготвителните групи на детските учебни заведения и „Обичам математиката“ за ученици от IV до VII клас. Състезанията ще се проведат на 23.03.2019 г. под патронажа на областния управител на град Пловдив – Здравко Димитров.

Приемете предизвикателството и заповядайте в неповторимия и загадъчен свят на математиката.

За повече информация:

• „Бързо, лесно, точно“ Обява... Статут...

Примерен формат на състезанието Вариант 1; Вариант 2

• „Обичам математиката“ Обява... Статут...

Публикувано на 28.02.2019г.


Уважаеми родители!

Очакваме Ви на 19.02.2019г. от 17:30 ч. на родителска среща със следния дневен ред:

-  запознаване с резултатите от първи учебен срок и препоръки за подобряване работата на ученика;

- запознаване с графици за класни и контролни, приемно време на учителите, консултации на учителите;

- запознаване с графиците и правилата за провеждане на НВО 7 клас;

- запознаване с графиците и правилата за провеждане на ДЗИ;

- БДП;

- попълване на декларация „характеристика на средата“

- запознаване с отчета за дейността на Обществения съвет към училището за учебната 2017/ 2018г.

- запознаване на родителите на ученици от 4 клас с приема в 5 клас на учебната 2019/2020 г.

-  раздаване на специални информационни листове за превенция и интервенция на насилието и тормоза по Национална програма „Заедно за всяко дете - 2018 г.“. Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“. Проект „Можем да бъдем щастливи заедно“.

- организационни.

Публикувано на 15.02.2019г.


PictureВчера в Дома на културата „Борис Христов“ се състоя официално връчване на удостоверенията на завършилите обучителнитепрограми „Училище в облака“ и Google Certified Educator. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ вече може да се похвали с 12 сертифицирани гугъл-обучители, включително и директора на училището Таня Николова. Изказваме голямата си благодарност на Община Пловдив и зам.-кмета Стефан Стоянов за предоставената ни възможност да се развиваме и на Центъра за творческо обучение за подкрепата.

Публикувано на 14.02.2019г.


Уважаеми ученици и родители!

Във връзка с прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив директорът на Регионална здравна инспекция – Пловдив е издал предписание №11-6/01.02.2019 г. на основание чл.105, ал. 5 от ЗПУО  за преустановяване на учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив считано на 04.02.2019 г.  

Ще Ви очакваме живи и здрави на 06.02.2019г. на училище с учебна програма за II-ри срок!  

Публикувано на 01.02.2019г.


Уважаеми ученици и родители!

Днес от Регионална здравна инспекция – Пловдив с издадено предписание № 30-5/25.01.2019 г. е дадено преустановяване на учебните занятия от 28.01.2019г. до 01.02.2019г. включително поради прогресивно нарастващата заболеваемост от остри респираторни заболявания в област Пловдив.

Ръководството настоятелно препоръчва на всички ученици да избягват масови събирания на обществени места с цел превенция на респираторните заболявания и да спазват инструктажа за безопасност на движението по пътищата и опасности, свързани с местата за зимни игри и занимания.

Уведомяваме Ви, че до второ нареждане 04.02.2019г. е учебен ден и всички ученици следва да се явят на училище.

Училищния  кръг на олимпиадата "Знам и мога" за учениците от IV клас няма да се проведе на 26.01.2019г., отлага се за следваща дата, за която ще бъдете информирани допълнително.

С пожелание за топли и приятни занимания през тези дни!

 Публикувано на 25.01.2019г.


Уважаеми колеги!

Съгласно предписанието на РЗИ се преустановяват само учебните занятия. За съжаление всички текущи задачи остават, затова Ви очакваме на 28.01.2019г. от 9:00 ч. 

Публикувано на 25.01.2019г.


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с преустановените учебни занятия в училища в различни области на страната първи етап на националното състезание „Ключът на музиката“ няма да се проведе на 25.01.2018г. /петък/. Очакваме централизирана информация за датата на провеждането,  за което ще бъдете уведомени своевременно.

Общинския кръг на интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога“ остава на 26.01.2019г. /събота/. В случай на удължаване на грипната ваканция, ще бъдете информирани своевременно за промяната на датата на състезанието.

Публикувано на 23.01.2019г.


Уважаеми ученици и родители!

Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция, гр. Пловдив се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.

Очакваме Ви живи и здрави на 28.01.2019 г. /понеделник/ на училище!

Публикувано на 21.01.2019г.


Уважаеми ученици, родители и колеги!
С пожелание за весели новогодишни празници и щастлива
НОВИНА за всички ученици:
В съобщение на сайта на РУО – Пловдив, ваканцията се удължава до 06.01.2019 г. вкл.
Със своя заповед № 18ОА 3016 от 28.12.2018 г., кметът на Пловдив инж. Иван Тотев разпореди удължаване на зимната ваканция в училищата на територията на общината.
Неучебни за пловдивските ученици ще бъдат 3 и 4 януари /четвъртък и петък/ 2019 г. Първият учебен ден е на 7 януари 2019 г. /понеделник/.
Причината е подготовката за откриващото събитие на домакинството на Пловдив като Европейска столица на културата, което ще се проведе на 12.01.2019 г.
Очакваме Ви с нетърпение на 07.01.2019 г. /понеделник/ на училище, за да продължим напред през новата година. 

Таня Николова

Директор

Публикувано на 28.12.2018г.


На 11 и 12 декември 2018г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ обявява Дни на отворените врати за посетители на иновацията си „Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам“.
Иновацията е въведена от септември 2018 г. в един първи клас. Проектът осигурява обучения по държавните образователни стандарти и същевременно децата се учат чрез действия и на  практически умения. Залегнат е индивидуалният подход като напредъкът се отчита индивидуално за всяко дете. Учениците учат чрез работа със сертифицирани Монтесори-материали и разработени материали от преподавателя, с които  лесно овладяват знанията и уменията в първи клас. Поставят им се съизмерими цели, които се постигат лесно и това ги мотивира за учене. Широко застъпени са сетивните възприятия, което от своя страна допринася за прехода към абстрактните понятия, свобода на избор за начина на учене.

Всеки родител на бъдещ първокласник или всеки, който се интересува от различни методи на обучение, може:

  • да стане част от учебния процес на 11 или 12 декември в удобно за него време от 8:30 до 11:00 ч. или от 13:30 до 14:30 ч.
  • да посети от 16:00 до 17:00 ч. организираната Монтесори-среда в класната стая както и материалите, с които се работи.
  • да посети на 11 декември от 18:00 ч. презентация на тема „Предизвикателството да си родител на първокласник и какви са предимствата на Монтесори-педагогиката пред традиционното обучение“.
За да не се нарушава учебният процес при голям брой желаещи, в класната стая ще се допускат не повече от четирима посетители за определен период.

Каним всички, съпричастни към новостите на българското образование да се включат в Дните на отворените врати на СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 Публикувано на 06.12.2018г.


ЕСЕНЕН ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА
ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В
гр. ПЛОВДИВ:
„РИСУВАМЕ, ТАНЦУВАМЕ И ПЕЕМ – ДА ТВОРИМ  УМЕЕМ!“

Пълният текст на обявата може да видите тук...

                             Публикувано на 06.10.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с писмо №  РД-35-1062 / 26.09.2018 г., подписано от областния управител на област Пловдив – г-н Здравко Димитров, Ви информираме, че на 01.10.2018 г. от 13:00 часа ще започне тестването на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Тренировката се провежда с цел проверка на състоянието на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.

Публикувано на 27.09.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Според изискванията на Министерството на образованието и науката имате право на безплатен достъп до електронно четими учебници, за които училището е осигурило на учениците съответните учебници (печатни издания от съответните издателства), съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.

1. ИК „Анубис“, издателство „Булвест 2000“ и издателство „Клет България“ предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници.

За да бъдат използвани е необходимо родителите/учениците да посетят сайта на едното от трите издателства: www.anubis.bg, www.bulvest.com или www.klett.bg и да натиснат бутона Електронно четими учебници.

В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.

Електронно четимите варианти на “Oxford University Press” са достъпни след регистрация с код за достъп. Кодовете за учениците ще бъдат изпратени на електронната поща на Вашето училище.

2. За да се получи достъп до електронно четими учебници на издателство „Просвета – София“, „Просвета Плюс“, „Просвета Азбуки“, е необходимо  родителите/учениците да посетят сайта http://www.prosveta.bg.

За да използвате безплатно електронно четимите учебници от I до VII клас или електронно четимите тетрадки от I до IV kлас е необходимо:

– да имате инсталирана версия на един от безплатните интернет браузъри: Internet Explorer 11Google Chrome или Mozilla Firefox;

– да изберете клас, предмет и конкретния учебник;

– да натиснете  бутона „ВИЖ И ПОЛЗВАЙ“ (вдясно).

3. За да се получи достъп до електронно четими учебници на издателство „Бит и техника“, е необходимо родителите/учениците да посетят сайта: http://www.bititechnika.com, да кликнат върху картинката в дясно на екрана с надпис „Ползвайте безплатно електронно четими варианти на учебниците за I – VII клас  ТУК!“.

За да използвате безплатно електронно четимите варианти на учебниците за I – VII клас е необходимо да изберете съответния учебник и да натиснете бутона ПОЛЗВАЙ БЕЗПЛАТНО!

Публикувано на 27.09.2018г.


ВАЖНО!

За учениците от гимназиален етап, имащи право да кандидатстват за стипендия, в съответствие с изискванията на ПМС № 328 от 21.12.2017 г., обн. ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ Пловдив, след завършено основно образование
Срок за за подаване на документи за различните видове стипендии:
от 25.09.2018 г. до 11.10.2018 г. вкл.

Служебна бележка за доходите на родителите за период от 6 месеца – от м.март 2018 г. до м. август 2018 г. включително.

Учениците с право на стипендия по чл. 5, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от правилата, а именно:

  • по чл. 5, ал. 1, т. 3 - За подпомагане на ученици с трайни увреждания
  • по чл. 5, ал. 1, т. 4 - За ученици без родители
  • по чл. 5, ал. 1, т. 5 - За ученици само с един родител

може да кандидатстват и за стипендия за постигнати образователни резултати (за отличен успех през учебната 2017/2018 г.), и при класиране имат право да получат и 50 на сто от размера й.

Учениците, кандидатстващи за стипендия за І - ви срок на учебната 2018-2019 година – независимо от вида на стипендията, подават документите си лично в деловодството на училището при технически секретар с входящ номер в посочения срок, след проверка на документите от класен ръководител.

Комплекти с непълни документи, с липсващи приложения и след посочения срок, не се допускат до класиране от Комисията за стипендиите.

Документите за кандидатстване за вида стипендия и Вътрешните правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците са публикувани на интернет страницата на училището: ecoschoolplovdiv.bg

Председател на Комисията за стипендиите
Зам.-директор АСД

 

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на  стипендия от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование. Вижте тук...

Приложения:

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 3а
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6

Публикувано на 20.09.2018г.


PictureСУ „Св. св. Кирил и Методий“ е училище в облака!
Стартираме новата учебна година с Google G suite за образованието, където всички учители и ученици могат да използват свои безплатни, неограничени и сигурни профили в @ecoschoolplovdiv.bg
Инструментите на Google ни помагат да работим с по-малко хартия и да развиваме дигиталната компетентност на учениците и учителите.
Google G suite за образованието се внедрява съвместно с Център за творческо обучениеи е част от проекта Училище в облака.

Публикувано на 14.09.2018г.


Уважаеми ученици и родители,

Каним Ви на тържественото откриване на новата 2018/2019 учебна година. Откриването ще се състои на 17.09.2018г. /понеделник/ от 10:30 часа .

Очакваме всички ученици да се явят в 10:15 часа.

Нека с усмивка започнем новата учебна година и с упоритост и труд продължим делата си!

Публикувано на 10.09.2018г.


Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

във връзка с включването на Община Пловдив в годишната кампания „Седмица на мобилността“ на 17.09.2018г. със съдействието на фирма „Хебрус бус“ АД за учениците ще бъде осигурено безплатно пътуване за времето от 07:00 ч. до 12:00 ч. по линия № 29 в гр. Пловдив.

Публикувано на 07.09.2018г.


СОУ "Свети Свети Кирил и Методий", гр. Пловдив

Публикувано на 03.09.2018г.

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119
©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив